Væksthus – Skitser og noter

Søndag den 30. juni rundede vi weekendens åbne hus af med et møde om et fremtidigt Væksthus på stationen i Hedehusene – se også oplægget til mødet her.

Nedenfor er en samling af skitserne vi brugte til at diskutere ud fra og lidt post its som er noter fra mødet. Skitser og noter der forsynet med en uddybende og måske mere letlæselig tekst – klik på et af billederne for at komme til galleriet med tekster og større billeder.

For at for at kommentere på skitser og noter fra mødet så gå til Facebookgruppen Hedehusene.org

Hedens Væksthus?

2013-04-04 15.20.59

 

Her kommer et oplæg til hvad et Væksthus (eller hvad vi kalder det) kunne rumme. Teksten nedenfor er et idékatalog, hvor nye gode ideer eller kommentarer er velkomne.

 

Disse tanker præsenteres og diskuteres i forbindelse med afsløringen af skiltene på stationen. Der er åbent hus i weekenden den 29. og 30. juni fra 13 – 17. Vi tager en mere fokuseret snak om Væksthuset søndag den 30. juni kl 15.00

 

Kort beskrivelse Et 3 årigt forløb med en fastansat “gartner,” der holder til på stationen i Hedehusene (men er meget ude i Hedehusene for at arbejde med og på stederne) Det er “gartneren”, der koordinerer de mange forskellige aktiviteter, der er beskrevet nedenfor, men trækker også på folk udefra, der udfører f.eks. workshops med unge.

 

Målet er at “dyrke” lokalsamfundet – skabe nye fælleskaber og knopskydninger: nye initiativer, der er vokset ud af lokale behov og som bidrager synligt og positivt til lokalsamfundet.

 

Målgruppen er alle der enten bor, arbejder eller har en tilknytning til Hedehusene (inklusive Fløng og diverse landsbyer) men især de borgere, der sjældent deltager i byens liv som f.eks. unge.

 

Midlet er en værktøjskasse med mange forskellige metoder til at lytte, involvere, skabe konstruktiv dialog, få inspiration og udfordringer udefra for at resultere i nye knopskydninger.

 

Forløbet i de 3 år vil hvert år være det samme – fra historier over dialog til  knopskydninger – for at skabe genkendelighed og mulighed for at støtte tilbagevendende begivenheder som f.eks. Hedemarkedet. Forløbet vil i sagens natur være mere åbent og søgende det første år for i det afsluttende år at skabe nye initiativer, der kræver mere tid.

 

1. Historier:

 

Mere: Som sidste år vil man lytte til historier både på Hedemarkedet og rundt om i Hedehusene. Dette udvides til deltagelse på alle Hedemarkederne og ud flere steder i Hedehusene.

 

Nyt: Langt bedre synlighed og formidling af de mange historier både gennem et lille lokalblad, løbende udstilling på f.eks. Stationen og plakater i byen.

 

Nyt: Kort med de mange historier på nettet, med mulighed for at sortere og se hvilke historier der er vigtigst. Kobling til sociale medier som Twitter and Facebook og samarbejde med lokale medier og biblioteker.

 

2. Dialog: 

 

Samme: Et indledende Borgermøde giver en forståelse for byens modsatrettede interesser og de steder med “mønstre af muligheder” der gør det muligt, at indkredse en lokal dagsorden. Et afsluttende borgermøde – gerne på et sted som har symbolsk betydning som det var tilfældet sidste år i haven på Spæncom, hvor der lægges op til skabelsen af nye fælleskaber og initiativer.

Mere: inspiration og udfordring udefra især i kraft af samarbejde med Uddannelsesinstitioner som de RUC studerende sidste år på stationen. Nye samarbejder kan gøre, at de studerende kan flere ting som landskabs og arkitektstuderende, der kan tegne og bygge eller studerende fra CBS, der kan arbejde med ideer til socialt entreprenørskab.

 

Mere: De små eksperimenter som vi byggede i haven på Spæncom sidste år kan ses som en måde at konkretisere dialogen om stedernes muligheder. Det er også en god mulighed for at arbejde med en gruppe unge, der både er meget dygtige til at bygge og som sjældent deltager i lokalsamfundet. Meget mere af disse byggerier rundt om i HH – med en base i byparken hvor det er byens to klubber (Klub Inn og 5 eren) der bygger sammen.

 

Mere: Gåture, der fører dialogen om stederne ud til stederne. Dette er noget af det som folk har været meget glade for og vi vil derfor både arrangere flere af disse ture og sørge for en bedre dokumentation og formidling af dialogen (på det det ovennævnte digitale kort og med samme samarbejdspartnere)

 

Mere: Formidlingen af de gode historier skal ud over kommunegrænsen til regionale eller landsdækkende medier.

 

Nyt: Lave gåture hvor de unge fortæller deres historier om stederne i byen. Dette kunne f.eks. gøres i samarbejde med skolerne i Hedehusene.

 

Nyt: Formidle historierne fra især gåturene gennem spor i Hedehusene, der feks fortæller om tipvognsporene i byen eller spor, der knytter byparken sammen med Hedeland.  (a la kløverstierne men med større frihed)

 

3. Knopskydninger:

 

Mere: Her & Nu – Ressourcer til hurtigt at rykke på gode ideer og bygge/indrette som vi gjorde det på stationen sidste år.

 

Mere: Opsøge og opmuntre potentielt aktive – som f.eks. Holger, der viste sig at være DJ og spillede på stationen. Eller skabe netværk mellem mennnesker med sammenfaldende interesser – det er ved at ske på Kaffesurrogaten omkring etablering af en rugekasse for iværksættere.

 

Nyt: Projektpulje der på forskellig vis kan støtte lokale knopskydninger. Her kan man eksperimentere med f.eks. mikrolån, medfinanisering, Crowdsourcing (et nyt fint ord for lokal indsamling med brug af internettet) Her kan billedet af gartneren komme ind som den, der vander de små spirer (men ikke for meget så de også kan udvikle et stærkt rodnet:-)

 

Nyt: Udvikle lokalt opståede ideer så de bedre kan indgå i en konstruktiv dialog med kommunale myndigheder eller de kan bruges til fundraising.

 

Nyt: Diskutere, opsummere og evaluere undervejs – gerne med friske og professionelle øjne udefra. Dette kunne foregå i de lange mørke vintermåneder, hvor der arbejdes på at forberede det kommende års aktiviteter.

Ansøgning – Knopskydninger på Stationen

Her kommer ansøgningen til “Byggeriets Ildsjæle” og støtte til et forløb der først og fremmest skal skabe mere liv på Stationen og omegn. Kom gerne med kommentarer og gode forslag.

Udover ansøgningen var der også anbefalinger af forløbet fra Høje-Taastrup Kommune og Foreningen Hedemarkedet

Det er meningen at der skal søges yderligere midler til f.eks. en Studietur eller musikudstyr, så der er mulighed for at få ideer med i fremtidige ansøgninger eller få forskellige aktiviteter koordineret.

Forløbet er tænkt til at begynde i forbindelse med det første Hedemarked og slutte af som en opvarmning til og en del af Hedens Kulturdag.

Evt tag kommentarer og gode ideer med over i snakken på Facebook gruppen her

Referat Stationsmøde d. 28.11-2012

Referat Stationsmøde d. 28.11-2012

Ditte Hansen, Ruth Trier, Knud Anker Iversen, Birgit Larsen, Torben Rasmussen, Lars Spatzek, Jimmy Alstrup, Børge Korsholm, Liv Maria Henning, Anne-Marie Hansen, Jens Brandt.

 

Opsummering:

 

Charlottentotterne er på vej ind på stationen og skal lave teaterstykket “Den Grønne elevator” til marts. Miljø og Energicenteret og ders e-Mobility er alligevel ikke på vej ind. 

Indtil videre er stationen ikke en forening men et løst netværk, der sørger for at koordinere brugen af stationen. Til dette bliver der skrevet på en opdateret “forretningsorden” for Stationen som projekthus, der præsenteres på det kommende møde.

På kort sigt vil der blive arbejdet videre med skiltning og synlighed generelt på Stationen. På lidt længere sigt vil der blive arbejdet videre med en række projekter, der evt kunne fungere som en samlet “projektrugekasse” på stationen. Et oplæg til dette (og ansøgning om støtte) vil blive præsenteret på det kommende møde den 9. januar 2013 kl 19.00.

 

Dagsorden:

 

1. Status – opfølgning på det seneste møde. Hvem er på vej ind i huset m.m. Charlottentotterne, dataklub, nøgler, website (online booking)

 

2. Formulering af et formål og organisation for stationen og projekthuset – Ruth Trier giver en status for hvad der allerede har været diskuteret. De nysgerrige kan læse mere her

 

3. Nyt skilt og Stationens Synlighed – Hvordan kunne et mere permanent skilt se ud og hvordan kan stationen blive mere synlig? Der har været en livlig debat på vores Facebook side – tjek den her

 

4. Fremtidige projekter i Projekthuset:

                      A. Opfølger på lokalbladet Hovedgaden – Liv er på banen og bruger Tuse Næs bladet som reference

                      B. Dyrkning på Spæncom – Anne Marie folder ideen ud – både bruge den eks. have, pallehaver og “Urban Farming”

                      C. “Nu og Her” projekter – Jens lægger op til evt. ansøgning om penge til en pulje med dette formål

                      D. “Spor i Hedehusene” om stier, (flere) historier og en ny festival i Hedehusene – Jens, AM og Liv fortæller om de foreløbige ideer.

5. Andre ting – evt…..

 

Kort præsentationsrunde af alle til mødet. Jens forklarer indledningsvis, at måden man inviterer på også er med til at definere hvem der kommer til sådanne arrangementer, som stationsmødet. Denne gang var indkaldt mere formelt til stationsmøde med dagsorden m.m. og dette måske var forklaringen på at der ikke unge med til mødet.

Ad 1: Status

Ruth har holdt møde med Charlottentotterne. De laver opsætning ” Den grønne elevator”  til marts.

 Torben: Borgmesteren kommer og tænder juletræet. Mere information om byfornyelsen, nye tiltag, blandt andet plakater om deforskellige tiltag i byen.

Ditte nævner at man kunne bruge tunnellen til at hænge informationsmateriale, eller udsmykning. Ruth er nervøs for at trække folk væk fra pladsen, ved at holde juletræstænding og ting på stationen samtidig.

Knud A. Forklarer at han havde tænkt det store rum primært til showroom til E-mobility (dette er dog i skrivende stund netop blevet afblæst og de vil således ikke løbende være tilstede på Stationen)

Ad 2: Formål og organisation

Ruth T. Læser højt fra stationsmanifestet 2009. Bliver vi nødt til at lave en forening, eller ikke ? Pointerer at de har måtte lave en for Hedens kulturdag. 14.sept. Der bliver diskuteret om der kan/skal laves en forening og en foreløbig konklusion er at det behøves ikke lige nu. Brugerne af stationen vil være foreninger og Ruth pointerer at der skal  laves en kalender, at det er meget vigtigt.

Axel: En løs struktur, ikke forening, ’hvad er stationen’

Torben forslår at udstille noget om områdefornyelsen inde på stationen. Torben forslår et lille marked lørdag formiddag, inde på stationen. Der er varmt nok, også om vinteren

Snakken on det med at risikerer at nogen ”sætter sig” på stationen

En vigtig pointe er : ”At de mere permanente brugere af huset, kan bidrage til mere tidsbegrænsede projekter” Så at sige et ansvar for varetagelse af udviklingen af huset. Det besluttes at skrive videre på den oprindelige tekst og præsentere udkastet på det kommende møde.

 

Ad3: Synlighed

Der  skal belysning ved stationen, der bliver forslået farvede lamper. Belysning er vigtigt, der skal sættes nogle penge af til det i områdefornyelsen. Der bliver refereret til Taastrup kirke – Jens går videre med det til Claus Dahl.

Torben, Lars og Ruth tager kontakt til område fornyelsen ang en pulje med penge til løbende udgifter til istandsættelse.

Jens: Skilt- grafitti eller ej? Lave en fortolkning af det gamle skilt på stationen, bare på den anden side, ved indgangen. Det bliver besluttet at gå videre med dette og lave et forslag til skiltning på facaden.

Knud A. Kan der laves en folder som ligger i huset, så folk der kommer udefra, kan se hvad der sker i huset. Det kan godt være at de mere permanente brugere i huset ikke har tid til at guide folk rundt mm.

 

Ad 4. Projekter på stationen

 

Unge – Det bliver diskuteret hvordan man bedst kunne inddrage unge i brugen af Stationen uden at den går hen og bliver til et nyt værested eller alternativ klub. Torben: Kunne natteravnene komme på stationen, få lov til at bruge et lokale. Måske en god placering

Festival – Jimmy fortæller om sine ideer til en Musikfestival og tænker højt frem til at det kunne dreje sig om at unge kan komme og arbejde med elektronisk musik og lære hvordan man  nemt kan lave musik på computere. Det bliver diskuteret om dette også kunne knyttes til den tidligere snak om at at lade sig inspirere af Dataklubben i Gadevang. Der er god opbakning omkring tankerne omkring kombinationen af festival, musik, teknologi og unge. 

Knud A. Folk skal kunne komme og spille musik-koncert. Men ikke lave øvelokale.

Jens fortæller om Rune, der lavede det store grafittiskilt og hans ideer til en grafittifestival ,der fint kunne supplere tankerne omkring musikfestivalen.

Jens. Skulle man prøve at dekorere tunnellen, en indgang og udgang af byen. En idé der kom frem på et borgermøde før sommerferien.

Lokalblad – Liv præsenterede sine tanker omkring en fortsættelse af “Hovedgaden” og brugte Tuse Næs Bladet som en reference. Der var reservationer omkring muligheden for at basere et sådant blad på indtægter fra annoncer, men dog god opbakning omkring at fortsætte arbejdet med et lokalblad.

Haver på Spæncom grunden – Anne Marie genopfriskede tankerne fra Borgermødet i haven på Spæncom omkring Pallehaver, der kunne bruges af mange forskellige mennesker (inklusive skoleklasser) og være med til at forbinde stationen (og resten af hedehusene til området på den anden side af sporene. Der var igen en positiv opbakning omkring disse ideer.

Nu og Her projekter – Jens foreslog at en “projektrugekasse” kunne opdyrke nye projekter til projekthuset sammen med de ovennævnte projektideer. Mere konkret kunne dette være indholdet i en ny ansøgning om støtte til “Byggeriets Ildsjæle” Det blev aftalt at et oplæg til sådan en ansøgning kan præsenteres på det kommende møde.

 

Næste møde: onsdag 9.1-2013 kl 19.00

 

   

Dagsorden for stationsmøde den 28. november

Efter en måneds tænkepause er det tid til at genoptage diskussionen om hvordan Stationen i Hedehusene kan være med til at bidrage positivt til byens liv. Derfor afholdes der møde onsdag den 28. november mellem 19.00 og 21.00. Vi sørger for at der er noget at spise inden da for dem, der måtte ønske det.  

Her kommer et oplæg til en dagsorden – tilføjelser og forslag er velkomne.

1. Status – opfølgning på det seneste møde. Hvem er på vej ind i huset m.m. Charlottentotterne, dataklub, nøgler, website (online booking)

 

2. Formulering af et formål og organisation for stationen og projekthuset – Ruth Trier giver en status for hvad der allerede har været diskuteret. De nysgerrige kan læse mere her

 

3. Nyt skilt og Stationens Synlighed – Hvordan kunne et mere permanent skilt se ud og hvordan kan stationen blive mere synlig? Der har været en livlig debat på vores Facebook side – tjek den her

 

4. Fremtidige projekter i Projekthuset:

A. Opfølger på lokalbladet Hovedgaden – Liv er på banen og bruger Tuse Næs bladet som reference

B. Dyrkning på Spæncom – Anne Marie folder ideen ud – både bruge den eks. have, pallehaver og “Urban Farming”

C. “Nu og Her” projekter – Jens lægger op til evt. ansøgning om penge til en pulje med dette formål

D. “Spor i Hedehusene” om stier, (flere) historier og en ny festival i Hedehusene – Jens, AM og Liv fortæller om de foreløbige ideer.

5. Andre ting – evt…..

Dagsordenen er som allerede nævnt åben og forslag er velkomne.

 

På gensyn på Stationen

Jens og CiTyBee holdet

 

Nyhedsbrev 08.11.12

Img_0193

Kære Alle

Den seneste omtale i Lokalavisen Taastrup havde overskriften “Stationen er stedet, hvor man mødes” – Se artiklen her. Det er store ord (og det er ikke os selv der har forfattet disse) som forpligtiger i forhold til de fremtidige aktiviteter. Der ligger et arbejde i at konkretisere hvad dette flotte udsagn egentlig betyder i den dagligdags brug af stationen.
Artiklen var også en afsløring af resultatet af navnekonkurrencen, hvor vinderforslaget slet og ret var “Stationen”.
Vinderen blev Inge Ørsted Nielsen, der har modtaget et gavekort på en iPod Shuffle. Skiltet på billedet ovenfor blev udført af Rune Laursen, som er et nærliggende valg til dette arbejde siden han er vokset op som nabo til stationen. Skiltet kan stilles ud i forbindelse med arrangementer på stationen. 
Et mere permanent skilt har vi talt med Seventattoo  (der holder til i den gamle krobygning) om at lave. Graffiti skiltet gav anledning til en livlig diskussion på facebooksiden her og her er det stadig muligt at blande sig i forhold til udformningen af det mere permanente skilt.   
På mødet den 27. oktober blev der luftet en masse gode og praktiske ideer til hvordan Stationen bliver til et mødested i Hedehusene med fokus på at skabe rammer for lokale initiativer. En kort version af tankerne på mødet kom med i ovenstående avisartikel, og et referat kan læses her 
På baggrund af dels mødet den 27. oktober og de foregående uger med aktiviteter og besøgende på stationen har vi tænkt os at forfølge en række ting:
1. Vi holder åbent hus på stationen hver onsdag fra kl 16 – 20 – det vil normalt være Anne Marie, der sidder og koordinerer brugen af stationen.
2. Vi holder et nyt møde med nysgerrige og brugere af stationen på en af disse onsdage – den 28. november fra kl 19 – 21– vi laver mad på gadekøkkenet
3. Vi vil forsøge at skabe kontakt til Dataklubben i Gadevang for at se om noget lignende kunne ske på Stationen – foreløbig dato er den 15. november
4. Ovennævnte dataklub kan involveres i arbejdet med at skabe en online kalender, hvor man nemt kan se hvad der sker på Stationen og hvornår, der er ledigt til nye arrangementer.
5. Vi vil undersøge mulighederne for at lave et chipnøglesystem, der gør brugen af huset mere fleksibel
6. Vi går videre med arbejdet for at skabe et lokalblad – de to første numre af “Hovedgaden” kan ses her og her
Men det vigtigste er naturligvis de mange gode ideer til at bruge stationen – filmaftner, jazzklub, latterklub osv. Disse initiativer, der kan styrke lokalsamfundet, er forudsætningen for at Stationen bliver “stedet hvor man mødes”. 
Kom derfor forbi, skriv en mail, bland dig på Facebookgruppen hvis du har ideer, kommentarer osv.
På gensyn på stationen.
Mange hilsner

 

Referat fra Borgermøde den 27. oktober

Img_7586

Referat fra borgermøde på STATIONEN, den 27.10-2012

Brigit, Leif, Søren, Amel, Haris, Per Max og Lars fra Chalottentotterne, amatørteater (herefter CT) Ditte, Liv, Jens, Anne-Marie (Flere var forbi og brugte det åbne værksted mens mødet stod på)

Birgit kom med forslaget at forskellige foreninger kunne leje sig ind med udstillinger. Pointerede at akustikken var meget vigtig. CT. Ville gerne sætte forestillingen ”De grønne elevator” op ind i den gamle ventesal, stykket er planlagt til at have præmiere til marts 2013. Ligeledes blev der snakket om et julestykke i 2013 (sammen med juletræ på torvet)

Snak om akustikken. Leif mente godt at det kunne ændres. Gulvtæppe, loftplader mm. Leif tilbød at komme forbi og måle på akustikken.

Søren foreslog at man havde et værksted, hor man lavede lædervarer og folk kunne komme og få syet deres tøj/lædervarer, hvis det var i stykker. Det kunne godt være et samarbejde mellem kostumesyning til teaterforestillinger. Der blev foreslået at tage kontakt til ældresagen, måske ville nogen gerne være med til at lave sådan et kreativtværksted. De unge kunne lære af de ”gamle”.

Haris foreslog at der kunne være et sted for unge hvor de kunne spille playstaion, se film og hænge ud fredag aften. Peter Max pointerede at der fandtes et stort kælderlokale, som frivillighedsdagen bruger til deres ting. Det er mere lydisoleret og ville være en fin ramme for en biograf eller øvelokale. Charlottentotterne har en god dialog med de bands som øver samtidig med de øver teater i Hedehuset. Der skal bare være en koordination. Nogen skulle tage kontakt til Frivillighedsdagen mht. lokalet i kælderen.

Lars understregede vigtigheden af at der er EN person som står for koordinationen i huset. En man kan henvende sig til og verificere bookinger af huset.

Leif fremhævde at aktiviteterne skal kunne trække folk til, af kvalitet som en biografklub. At de unge skal være under opsyn, når der er aktiviteter. Snakken faldt på, Jesper fra Charlotteager. Om han kunne være den der holdt øje eller var i huset under de unges aktiviteter. Amel og Haris, syntes at det ville være ok hvis Jesper var i huset.

Per Max kom ind på at han har været med til at starte ”Ejerforeningen Gadevangs elektronik og datakub” Klubben henvender sig til unge og har eksisteret i over 30 år. Frivillige voksne med interesse i data og elektronik, lærer fra sig. Der bliver ombygget computere og programmeret og spillet spil mm. Åbent 3 dage dage om ugen. Det koster 400 kr. i kontingent om året for at være med i dataklubben. Hvis der er betalingsproblemer, kan det løses med arbejdskraft. Eks. rengøring af lokaler. Det kræver plads til opbevaring af udstyr.

Hjemmeside: dataklub.dk Per Max ville gerne lave en udflugt med unge fra Hedehusene (evt. klubberne) til at besøge Dataklubben. Det kunne være omkring d. 15.11, helst en fredag Man skal kontakte klubberne og eller Meta, mht. de unge i Chalotteager.

Snakken faldt på en hjemmeside, elektronisk kalender og koordination at huset.

Dataklubben ville gerne stå for at programmere en hjemmeside og system til huset. Der blev fremhævet at chip-nøgler var et bedre system, end alm. Nøgler. RIFD-system, så kan man se hvem der været inde i huset og hvornår.

Charlottentotterne, tilbød at stå for fremtidig koordination af huset og de kommende brugere.

Der blev diskuteret potentielle ny adgangsforhold. En ekstra indgang til huset var meget vigtig. Enten kunne man dele indgang med Socialdemokrater i den anden ende af huset. Birgit foreslog at man lavede en ekstra indgang i mellemgangen ud mod perronen. Der var stor opbakning om den ide.

Der blev snakket om cafe-drift, eller køb af mad/drikkevare. Nervøs for at blive en konkurrent til Bollinis, måske kunne man have et samarbejde. Birgit foreslog en automat, hvor man kunne trække drikkevare mm. Nogen var nervøse for det kunne tiltrække ballademagere (tyve) Det blev også diskuteret hvem de skulle holde øje med huset/tingene, når der var åbent for offentligheden, åbent hus? Søren foreslog små ”må ikke røres-skilte” til de ting (det kunne være en sceneopsætning som ikke måtte flyttes rundt på). Charlottentotterne, var især nervøs for en bar-vogn i forbindelse med opsætningen af ”Den grønne elevator”

Hvordan formidler man hvad der sker. Snakken faldt på det lille magasin ”hovedgaden” og brug af en månedskalender, som kunne danne et overblik over de forskellige aktiviteter i byen generelt. Ditte kom forbi og foreslog at tage kontakt til lokalavisen. Hvorfor lave et blad mere, når der var en lokal avis.

Der blev snakket om helhedsplanen i Charlotteager og hvordan Agerposten, var en del at den plan i 5 år fremover. Der var ansat en kommunikations-medarbejder tl at styre avisen , Charlotte. Kunne man udvide Agerposten? Hvordan kunne man få økonomi til det. Ditte pointerede at butikkerne ikke havde alt for mange penge til reklamerpladser, både i det ene lokalblad og det andet. Kunne man bytte aftaler? Og hvordan? Hvor tit skulle et magasin komme ud?

Jens tager kontakt til Charlotte og snakker med hende omkring Agerposten, og muligheder.

Leif pointere at det er meget svært at få sponsorater, til eksempelsvis Hedemarkedet og at de kun har modtaget få af slagsen i hele i byen. Kommunikationen om de gode tiltag er vigtig. Kunne man arbejde sammen med RUC-studerende, og hvem skal snakke med dem, og hvordan.

Birgit: kom ind på at det kunne være en god ide, med en fælles stor kalender.

Der blev spurgt helt konkret ind til hvornår Charlottentotterne kunne begynde at bruge huset? Der skulle være en dialog med Knud Anker og ECO-life/HTK. (der regner med at sidde på Stationen nogle dage om ugen fra Januar)

Der skal løses nogle konkrete problemstillinger. Blandt andet mht. låse og en dør der skal flyttes.

Charlottentotterne påtænker at involverer skoleklasser i teateraktiviteter, men pointere at det vil kræve mere permanent teaterinventar, som i en fast scene i et af rummene. De kunne så også bruges til intimkoncerter mm.

Jens pointere at det er vigtig at prøve fleksibiliteten af, som der lagt op til med projekthuset. Der blev snakket om der var mulighed for at lave nogle hurtige opsætninger fra Charlottentotternes side?

Der blev spurgt til hvem som ville være kontaktperson i fremtiden, nu hvor der ikke var fast bemanding på Stationen? Der blev henvist til Ruth Trier, som på nuværende tidpunkt er nøglebærer i forhold til huset.

Et opfølgende nyhedsbrev m. adresser og kontaktoplysninger til de involverede, samt koordinatorer.

 

 

 

Borgermøde den 27. oktober

Img_6776

Kære alle

 

I den seneste måned har vi på stationen set Hedehusene fra en ny og positiv side. Vi har holdt åbent hus og haft folk forbi, der arbejder med klassisk musik og bygger musikinstrumenter; folk som drømmer om at lave digtoplæsninger eller frivilligt socialt arbejde.

Jazz og meget andet

 

Vi har haft drenge, der spontant lavede film- og madaftener og vores gode nabo i stationsforstanderbygningen, Holger, laver en jazz klub på søndag den 28. oktober kl 15

 

Vi har haft børn fra klubberne forbi og de kom med ideer, såsom en grineklub, en minigolfbane på stationspladsen, en rampe til at løbe på løbehjul eller skateboard, en midlertidig netcafé i en ferie eller en fest for børn, med en masse konkurrencer. Se billeder her


Indtrykket er, at der findes en masse mennesker, der laver noget, man måske ikke forbinder med Hedehusene, men som egentlig gerne vil udfolde sig mere lokalt og dermed bidrage til livet i byen. Læs mere i den seneste udgave af “Hovedgaden” her

Stafetten – Borgermøde


Vi sender stafetten videre på et borgermøde lørdag den 27. oktober kl 14 på stationen. Her vil vi diskutere hvordan stationen bedst bidrager til at gøre byens ressourcer både synlige og aktive. Kan stationen være med til at skabe mere liv i Hedehusene og især i området omkring Hovedgaden?

 

På borgermødet bliver det også afsløret hvem, der har vundet konkurrencen om et et nyt navn til stationen og ikke mindst hvad navnet er. Kom og deltag i afsløringen!

Åbent Hus

Vi holder åbent hus på stationen i weekenden den 27. og 28 oktober fra 13 – 18.

Hold dig opdateret på vores facebookgruppe

Derfor: på gensyn på stationen!

 

Jens og CiTyBee holdet

 

Slutspurt på Stationen

Hovedgaden

Vi starter nu slutspurten på stationen som projekthus. Der er åbent hus i næste uge inklusive weekenden og vi arrangerer et opsummerende borgermøde lørdag den 27. oktober kl 14 på stationen.

En bænk, der er et bord, der også er en scene – forvirret?

Den seneste uge har vi arbejdet videre med at gøre stationen mere brugbar og det har ført til byggeriet af en række bænke, der også kan bruges som byggeklodser til en scene, et arbejdsbord eller publikumsopbygning. Se billeder fra arbejdet på stationen her.

Forbedring af akustikken i ventesalen

Vi fik besøg af et par musikere, (bor i haveforeningerne ved Hedeland) der straks gjorde os opmærksom på ventesalens dårlige akustik (hvilket vi naturligvis godt kendte til) og de foreslog at vi hængte et stort gardin op på den ene væg.  Dette vil vi gøre færdigt i den kommende uge så borgermødet den 27. oktober kan foregå i en behagelig akustik, hvor vi kan høre hinanden. 

Hvis nogen har lyst til at teste den nye akustik med den ene eller anden slags musik i weekenden, så er de velkomne. 

Nyt Blad i Hedehusene – Hovedgaden

I lørdags udsendte vi det, vi kalder for en tyvstart på et lokalblad, der indtil videre hedder “Hovedgaden” (som det kan ses på billedet ovenfor).
Bladet vil blive skrevet og drevet lokalt for skabe større engagement og viden om de ting, der sker i Hedehusene. Til en start vil bladet være muligt at få i byens butikker, men en digital version kan også får her

Vigtigst af alt: Hvis du brænder inde med en eller flere historier, du enten selv vil forfatte eller få andre til at skrive så kig forbi stationen eller send en mail til hovedgaden@mail.com Vi satser på at udgive et nyt nummer i løbet af den kommende uge! 

Biografklub og madaften

I onsdags besluttede en af drengene, der hjælper med at bygge på stationen, sig spontant for at afprøve muligheden for at vise film og invitere vennerne. Vi lavede også mad på gadekøkkenet og dette vil vi gentage den kommende torsdag den 25. oktober kl 19 på stationen. Mad vil være fra kl 18. Tjek på facebook hvis du vil vide hvilken film vi viser.

Har du ideer til andre arrangementer så kom forbi stationen.

Konkurrence – giv et navn og vind en Ipod shuffle

Projekthus, væksthus, værtshus og ventesal har været brugt – men hvad skal Stationen i Hedehusene hedde nu hvor der for alvor er kommet gang i Projekthuset. Forud for borgermødet lørdag den 27. oktober kl 14.00 udskrives derfor en konkurrence om navnet på det, der ellers er blevet kaldt for projekthus eller bare stationen. Kom med dit bud på hvad det kunne hedde og vær med i lodtrækningen om et gavekort til en ipod shuffle.

Men gør det straks! Vi er kun modtagelige for ideer indtil onsdag den 24. oktober (midnat) Send dit forslag til hovedgaden@mail.com 

Kom forbi!

Kom forbi stationen hvor der er åbent hus tirsdag, onsdag og torsdag fra kl 13 – 18 – onsdag indtil kl 21. Den sidste weekend i oktober runder vi af åbent projekthus fra 13 – 18 lørdag og søndag – borgermødet er lørdag den 27. oktober kl 14.00.

Følg med på facebook her 

På gensyn på stationen

Jens og CiTyBee holdet

Untitled

Lokaludstilling i Hedehuset den sidste weekend i oktober

For 3 år siden gik Kunstforeningen Humlen ind i projekt Hedehusene Station for at støtte det gode initiativ, der blev skabt med LYSLYD projektet.

Nu har vi selv et projekt, der har kørt i 36 år –  Lokaludstillingen – hvor borgere, medlemmer og andet godtfolk kan komme og vise deres malerier, skulpturer og brugsdesign i en weekend.

I 1976 blev foreningen til, fordi der var nogle ihærdige sjæle i den vestlige del af Høje-Taastrup Kommune, der fandt sammen for at promovere deres kunst. De havde brug for steder til at vise deres kunst, og de havde brug for hinanden, når der skulle passes udstillinger i åbningstiderne.

Siden har de åbnet sig for, at andre også kan blive medlem af foreningen. På den måde er et græsrodsarbejde blevet til en kunstforening med mange andre kunstnere, der udstiller deres kunst. Siden 1988 foregår det fortrinsvis i Hedehuset.

Herudover tager vi på kunstudflugter til fx Arken, Statens Museum for Kunst, Ordrupgaard, Glyptoteket og Louisiana. Sommerudflugten fører os vidt omkring, men dog fortrinsvis på Sjælland – i 2012 gik udflugten til Åbne Atelierer på Stevns.

Velkommen til at besøge os i Hedehuset lørdag den 27. oktober 14 – 17 og søndag den 28. oktober 11 – 16.

Ruth Trier, formand for Kunstforeningen Humlen